Студентський деканат інституту (факультету)

10.1. Організовує і координує роботу студентського самоврядування інституту (факультету) – Студентський деканат. Строк його повноважень становить один рік.

10.2. До складу Студентського деканату входять Студентський декан, секретар, перший заступник та чотири заступники за напрямками. Заступники студентського декана мають наступний розподіл: навчальна робота; спортивно- та культурно-масова робота; інформаційної роботи; соціально-побутова робота; профорієнтаційна та адаптаційна робота.

10.3. Команда Студентського декана обирається із числа кандидатур студентів інституту (факультету).

10.4. Кандидатом на посаду Студентського декана може бути будь-який студент факультету, який зібрав не менш ніж 5% підписів студентів від загальної кількості студентів інституту (факультету), із яких половина – з різних курсів, сформував команду, розробив програму команди, агітаційні матеріали та подав заяву на ім’я голови Виборчої комісії. Кандидат на посаду студентського декана висувається не одноосібно, а разом з запропонованими ним кандидатами заступників за окремими напрямами діяльності. Голосування проводиться за весь орган студентського самоврядування інституту (факультету).

Процедурні питання обрання Студентського деканату затверджує Виборча комісія.

10.5. Повноваження Студентського декана та відповідного складу Студентського деканату припиняються у разі:

– вступу на посаду новообраного Студентського декана;

– подання особистої заяви Студентським деканом;

– відрахування із числа студентів Університету (крім відрахувань пов’язаних з переходом на навчання за іншим освітнім рівнем або тим же освітнім рівнем іншої спеціальності(спеціалізації)).

10.6. У разі дострокового припинення повноважень Студентського декана або обранням на посаду Студентського ректора, виконання його обов’язків покладається на першого заступника.

10.7. Завдання та форми діяльності Студентського деканату:

– співпрацює з деканом інституту (факультету) та його заступниками щодо питань навчального та виховного процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту (факультету);– вносить пропозиції декану інституту (факультету) щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у культурно -масовій роботі, навчанні та роботі студентського самоврядування;

– бере участь в підвищенні ефективності навчального процесу;

– бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів, проводить культурно-масові акції, ініціює і організовує серед студентів конкурси, розважальні заходи;

– організовує і контролює роботу по підтриманню в належному стані аудиторій структурного підрозділу, закріпленої території, допомагає в організації студентських відпрацювань на рівні інституту (факультету);

– вносить пропозиції декану інституту (факультету) щодо покращання умов навчання і побуту студентів.

10.8. Студентський декан (в межах своїх повноважень):

– здійснює керівництво поточною роботою Студентського деканату;

– підписує документи Студентського деканату;

– представляє Студентського деканату в Університеті та за його межами;

– за посадою входить до складу Студентського ректорату;

– затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій своїх заступників;

– здійснює контроль за діяльністю органів студентського самоврядування на рівні інституту (факультету);

– забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;

– за потребою призначає та звільняє керівників студентських відділів за напрямками роботи в інституту (факультету);

– має право делегувати частину своїх повноважень заступникам;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації для здійснення своєї діяльності;

– має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням;

10.9. Студентський деканат збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає Студентський декан не рідше одного разу на два тижні (за винятком періоду літньої та зимової сесії, літніх та зимових канікул). Позачергові засідання Студентський декан скликає на вимогу не менше однієї третини членів Студентського ректорату або декана факультету якнайшвидше, але не пізніше 2-х днів з моменту вимоги.

Засідання Студентського деканату є відкритим для всіх студентів інституту (факультету), головує на ньому Студентський декан. Рішення Студентського деканату приймаються звичайною більшістю голосів його членів при наявності не менше половини з них.


3810723749241872.html
3810776154521080.html
    PR.RU™