Тема 7. Операціональна класифікація психодіагностичних методик

Передмова

Психодіагностика — розділ психологічного знання, який формується на межі фундаментальної психології та практичних питань життя. Сучасна психодіагностика все ширше використовується в таких галузях соціальної практики, як: розподіл кадрів, профпідготовка та профорієнтування, прогнозування соціальної поведінки, оптимізація навчання та виховання, консультативна та психотерапевтична допомога, судово-психологічна експертиза та ін.

До універсальних питань психодіагностики належать методологічні, теоретичні та конкретно-методичні принципи побудови інструментів психодіагностики, методи й конкретні методики психодіагностики найбільш універсальних об'єктів психодіагностичних досліджень, психометрика, а також нормативні вимоги до методик і їх застосування.

Плани семінарсько-практичних занять з курсу "Психодіагностика" орієнтують студентів на підготовку до обговорення основних проблем курсу та виконання конкретних практичних завдань.

До семінарсько-практичних занять студентам необхідно самостійно опрацювати рекомендовану літературу й підготуватись до обговорювання питань, рекомендованих у планах семінарських занять, з обов'язковим наведенням конкретних прикладів, що ілюструють теоретичні положення. Словник психодіагноста репрезентує необхідний теоретичний мінімум із психодіагностики, яким мають володіти студенти для розв'язування практичних задач на рівні професійної компетенції.

Завдання для самостійної роботи, що наводяться в цьому виданні містять приклади контрольних робіт та рекомендації щодо написання рефератів за темами з прикладної психодіагностики, виконання яких за певними вимогами є обов'язковим компонентом підготовки до іспиту. Складовими іспиту є тестові завдання, що передбачають опанування основного змісту всього курсу та систематизацію знань.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ПСИХОДІАГНОСТИКА”

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Тема 1. Поняття про психодіагностику

1. Що таке психодіагностика?

2. Міжнаукові зв'язки психодіагностики.

3. Зіставлення задач дослідження та обстеження.

4. Функції психодіагностики.

5. Типи психодіагностичних ситуацій.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К.: Наук. думка, 1989.- 200 с.

Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Тема 2. Професійно-етичні нормативи в психодіагностиці

1. Професійно-етичний кодекс психолога. Принцип конфіденційності.

2. Правила розповсюдження та опублікування методик.

3. Методичні центри підготовки користувачів. Банки даних та банки методик.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К.: Наук. думка, 1989.- 200 с.

Общая психодиагностика /Под ред.А.А.Бодалева, В.В.Столина.-М.: МГУ,1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.- 304с.


Тема 3. Психометричні основи психодіагностики.

Тестові норми

1. Тестові норми та їх види. Норма як критична точка на шкалі тестових балів.

2. Види тестових шкал та відповідних їм діагностичних норм різного виду.

3. Перевірка нормальності та сталості тестових норм. Приклади стандартних шкал у психодіагностиці.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Аванесов В С. Тесты в социологическом исследовании. - М.: Наука, 1982. - 200 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.: ПАН ЛТД, 1994.- 284 с.

Практикум по общей и зкспериментальной психологии /Под ред. А.А. Крылова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 255 с.

Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика /Под ред. В.В. Столина , А. Г. Шмелева . – М.: Изд-во Моск . ун-та, 1984. – 152 с.

Тема 4. Надійність

1. Визначення надійності.

2. Обчислення надійності за формулою Рюлона.

3. Види надійності. Ретестова та синхронна надійність. Надійність-гомогенність та надійність частин тесту. Надійність цілого тесту та його окремих пунктів.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Общая психодиагностика /Под ред.А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. - 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. - М.: Наука, 1982. - 200 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.: ПАН ЛТД, 1994.- 284 с.

Практикум по общей и зкспериментальной психологии /Под ред. А.А. Крылова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 255 с.

Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика /Под ред. В.В. Столина , А. Г. Шмелева . – М.: Изд-во Моск . ун-та, 1984. – 152 с.

Тема 5. Валідність

1. Визначення валідності.

2. Види валідності: зовнішня, емпірична, конструктна.

3. Валідність прогностична та поточна.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. - М.: Наука, 1982. - 200 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.: ПАН ЛТД, 1994.- 284 с.

Практикум по общей и зкспериментальной психологии /Под ред. А.А. Крылова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 255 с.

Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика /Под ред. В.В. Столина , А.Г. Шмелева . – М.: Изд-во Моск . ун-та, 1984. – 152 с.

Тема 6. Достовірність

1. Види мотиваційних викривлень, зокрема феномен соціальної бажаності.

2. Шкали неправди.

3. Внутрішня узгодженість.


Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн.2.- 336 с.

Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании.- М.: Наука, 1982. - 200 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.: ПАН ЛТД, 1994.- 284 с.

Практикум по общей и зкспериментальной психологии /Под ред. А.А. Крылова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 255 с.

Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика /Под ред. В.В. Столина , А. Г. Шмелева . – М.: Изд-во Моск . ун-та, 1984. – 152 с.

Тема 7. Операціональна класифікація психодіагностичних методик

1. Психофізіологічні вимірювання.

2. Об'єктивні тести розв’язування задач та виконання завдань.

3. Стандартизований самозвіт.

4. Спостереження.

5. Контент-аналіз документів.

6. Діалогові техніки.

7. Вимоги до кваліфікації користувача для методик різного операціонального статусу.

Рекомендована література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн.-М.: Педагогика, 1982. – Кн.1. - 320 с.; Кн. 2.- 336 с.

Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987.- 304с.

Основы психодиагностики /Под ред. А. Г. Шмелева. -М, Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.- 156с.

Психологическая диагностика /Под ред. К. М, Гуревича, Е.М.Борисовой Изд-во УРАО, 1997.- 304с.

Айламазян А.М. Метод беседы в психологии.- М.: Смысл, 1999.- 222 с.

Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические материалы. /Под ред. А.А.Бодалева, И.М.Карлинской и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.- 141 с.

Общий практикум по психологии: метод наблюдения. /Под ред. М.Б.Михалевской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 56 с.

Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию.- К.: Ника-Центр, 1997. – 128 с.

Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике.- М.: Дидакт, 1992.- 256 с.

Практикум по общей и экспериментальной психологии /Под ред. А.А.Крылова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 255 с.

Франсела Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. - М.: Прогресс, 1987. – 95 с.

Белый Б. И. Тест Роршаха. Практика и теория.- С.Пб.: Дорваль, 1992.- 200 с.

Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности.- М., 1976.- 176 с.

Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 174 с.


3812173075566611.html
3812226932262237.html
    PR.RU™