ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

Стратегічне планування є однією із найважливіших складо­вих частин стратегічного менеджменту поряд с процесами фор­мулювання цілей та завдань розвитку, реалізації та контролю виконання стратегічних напрямів в міжнародних корпораціях. Становлення та розвиток стратегічного менеджменту як само­стійної галузі досліджень розпочалося ще на початку XX ст., і з того часу пройшло чотири етапи: бюджетування і контроль, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегіч­ний менеджмент в сучасному розумінні.

Стратегічний менеджмент в міжнародних корпораціях є динамічним процесом, що складається з таких основних етапів:

1. Стратегічний аналіз середовища.

2. Встановлення головної мети розвитку.

3. Формування стратегії.

4. Реалізація стратегії.

5. Контроль та оцінка результатів.

Процес стратегічного менеджменту є циклічним, тобто після оцінки результатів здійснення стратегії процес розпочинаєть­ся з першого етапу. Крім того, існує стійкий зворотній зв'язок і відповідний зворотній вплив кожного етапу стратегічного ме­неджменту на інші й на всю їх сукупність. Схематично цей процес показаний на рис. 3.1.

Стратегічне планування як центральний елемент стратегіч­ного менеджменту охоплює етапи, що передують здійсненню стратегії та її оцінці.

Рис. 3.1 - Схема стратегічного менеджменту

Стратегічне планування - це процес визначення голов­них цілей міжнародної корпорації, ресурсів, необхідних для їх досягнення та політики, спрямованої на придбання та викори­стання цих ресурсів.

Стратегія міжнародної корпорації - це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку, що охоплює сфери, засо­би та форми діяльності, систему внутрішніх взаємовідносин, а також позицію щодо зовнішнього середовища і призначений для забезпечення здійснення місії та досягнення цілей міжна­родної корпорації.

Розробка стратегії міжнародної корпорації здійснюється в умовах невизначеності, яку породжують процеси, що відбува­ються як поза корпорацією, так і всередині її. Для того щоб зменшити ступінь невизначеності, проводиться збирання та аналіз інформації, яка безпосередньо та опосередковано сто­сується діяльності міжнародної корпорації. Отже, на етапі стра­тегічного аналізу середовища формується інформаційна база для здійснення наступних етапів стратегічного менеджменту. При цьому розрізняють зовнішнє та внутрішнє середовище. Аналіз зовнішнього середовища для міжнародних корпорацій є значно складнішим порівняно з однонаціональними компанія­ми, оскільки враховується інформація щодо декількох країн світу. Детально зовнішнє середовище міжнародного менедж­менту було розглянуто в темі 2.Аналіз внутрішнього середовища міжнародної корпо­рації обумовлений необхідністю виявити власні можливості та потенціал, на який вона може розраховувати в конку­рентній боротьбі під час досягнення своїх цілей, а також не­обхідністю з'ясувати слабкі сторони, які можуть завадити в досягненні цих цілей.

Процес, за допомогою якого здійснюється методичний аналіз внутрішнього середовища, отримав назву управлінського обстеження. Основними напрямками управлінського обсте­ження, як правило, є маркетинг, фінанси, виробництво та НДДКР, людські ресурси, організаційна структура, культура і образ корпорації тощо.

Під час обстеження функції маркетингу в міжнародній кор­порації особлива увага приділяється таким сферам:

♦ прибутки від продажів;

♦ частка ринку та конкурентоспроможність;

♦ передпродажне та післяпродажне обслуговування клі­єнтів;

♦ ефективний збут, реклама та просування товару;

♦ різноманітність та якість асортименту виробів;

♦ ринкова демографічна статистика;

♦ дослідження і розробки.

Аналіз фінансового стану передбачає оцінку наступних па­раметрів діяльності міжнародної корпорації:

♦ структура капіталу;

♦ загальний фінансовий потенціал;

♦ щорічний товарообіг;

♦ відношення ціни акції до прибутку на акцію;

♦ обсяги власних коштів,

♦ дивідендна політика;

♦ боргове навантаження на його зобов'язання;

♦ рентабельність.

Не менш важливим для стійкого розвитку міжнародної корпорації є безперервний аналіз процесів управління вироб­ництвом та НДДКР, який складається з дослідження таких складових:

♦ витрати на виробництво і збут, їх порівняння з витрата­ ми конкурентів;

♦ наявність сировини, матеріалів та комплектуючих, ціни на них;

♦ стан та характеристики обладнання;

♦ характеристика технології виробництва;

♦ система контролю якості;

♦ гнучкість виробничого процесу;

♦ переробка відходів, екологічність;

♦ переваги вертикальної та горизонтальної інтеграції;

♦ запровадження інновацій.

Як свідчить досвід міжнародних корпорацій в різних галу­зях економіки, найбільше значення для успішної реалізації стра­тегії має рівень розвитку управлінського персоналу. Саме тому значна увага приділяється аналізу наступних показників:

♦ навички та досвід керівників;

♦ навички та досвід робітників;

♦ креативність персоналу;

♦ витрати на робочу силу та їх динаміка;

♦ відношення з профспілками;

♦ якісний склад, кваліфікація персоналу;

♦ плинність кадрів.

Аналіз організаційної структури міжнародної корпорації проводиться за такими напрямками:

♦ розміри корпорації;

♦ географія розташування підрозділів;

♦ гнучкість структури;

♦ ступінь самостійності структурних підрозділів.

Культура та бачення міжнародної корпорації підкріплюють­ся або послаблюються її репутацією. Під час аналізу цієї складо­вої внутрішнього середовища аналізуються наступні параметри:

♦ репутація організації;

♦ послідовність у досягненні корпоративних цілей та цілей суспільства;

♦ прихильність персоналу інтересам корпорації;

♦ сила корпоративної культури.

Проведення стратегічного аналізу внутрішнього середови­ща міжнародної корпорації проводиться на основі інформації, джерелами якої є внутрішні функціональні служби, структурні підрозділи, окремі менеджери. Збиранням потрібної інфор­мації зазвичай займається служба планування. Цей процес ко­ординується і контролюється вищим менеджментом. Крім того, вищий менеджмент самостійно займається збиранням інформації, оскільки має можливість входити в різні інфор­маційні канали, які є недосяжними для персоналу. Більшість міжнародних корпорацій мають інформаційні системи, які передбачають не тільки збирання інформації, але й її обробку, аналіз, систематизування, зберігання та визначення інформа­ційних потреб у майбутньому.

Другим етапом стратегічного менеджменту є встановлення головної мети діяльності,який складається з визначення місії та стратегічних цілей міжнародної корпорації.

Місія міжнародної корпорацій - це основна загальна мета її діяльності, чітко виражена причина існування корпорації, що деталізує її статус і забезпечує напрям і орієнтири для визна­чення цілей і стратегій для різних структурних підрозділів.


3816325348835596.html
3816401222333730.html
    PR.RU™