Підстави для відмови в реєстрації знака

Підстави для відмови в реєстрації знака, що встановлені пунктами 3 та 4 статті 6 Закону визначаються як інші підстави. Вони враховують права на торговельні марки, які набуті в Україні іншими особами до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза заявленого позначення по суті а також інші більш ранні права, що набуті третіми особами до цієї дати.

Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пунктів 3 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на тотожність або схожість з:

1) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з нимитоварів і/або послуг;

2) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими в Україні відповідно до статті 25 Закону;

3) знаками щодо яких здійснена міжнародна реєстрація в Україні згідно з Мадридською угодою та Протоколом для таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг;

4) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні щодо таких же або споріднених з нимитоварів і/або послуг, і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки;

5) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, а позначення заявляється особою, яка має право користуватися таким зазначенням;

6) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Дослідження заявленого позначення на наявність зазначених в пунктах (а)-(в) підстав для відмови в реєстрації здійснюється з використанням автоматизованої системи бази даних заявлених і зареєстрованих в Україні знаків, що мають більш ранню дату подання або більш ранню дату пріоритету, а також бази даних „ROMARIN” щодо знаків, що мають міжнародну реєстрацію згідно з Мадридською угодою та Протоколом до неї.Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 4 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на наявність в ньомупозначень таких, що відтворюють:

1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Це насамперед стосується об‘ємних позначень;

2) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти;

3) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб.

Якщо заявлене позначення відтворює зазначене у підпунктах (а), (б) цього пункту, то воно не може бути зареєстровано як знак без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Якщо заявлене позначення відтворює зазначене у підпункті (в) цього пункту, то воно не може бути зареєстровано як знак без згоди зазначених осіб.

В цьому разі, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідної згоди.

Як приклад можна навести зареєстрований комбінований знак „Три тенори”, який у зображувальній частині містить ім‘я та прізвища відомих співаків: Лучано Паваротті, Пласідо До Мінго та Хосе Карерас. На запит експертизи заявником було надано листи-згоди про включення до знака як елементів цих імен від їх власників.


3817222606176067.html
3817244421731157.html
    PR.RU™