ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, НАУКОВИХ РОЗВІДОК ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

Навчальний реферат - це творча робота, в якій поглиблюються знання певних тем курсу "Соціологія". Основою написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел з обраної теми: монографій, підручників, наукових статей, робота у мережі Інтернет, проведення соціологічних дослідів тощо.

При проведенні наукових розвідок необхідно скласти план, який може бути простим або розгорнутим. Його слід скласти за такою схемою: вступ, основна частина, висновки, список літератури.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, завдання. В основній частині розкривається зміст проблеми, розглядаються різні точки зору на проблему, погляди як вітчизняних, так і зарубілсних авторів, теоретичні положення, факти, приклади, цитати. При цьому логіка і аргументованість є основними критеріями якості реферату.

Слід нам 'ятати, що навчальний реферат - це не просто виклад змісту будь-якої книги, статті, - це творчий пошук, тому слід показати особисте ставлення до проблеми, точку зору автора.

У завершальній частині слід зробити висновки, практичні рекомендаіаї і подати список використаної літератури (не менше 7 джерел).

Кінцевим, результатом процесу підготовки реферату є його оформлення. Реферат може бути надрукованим або розбірливо написаним, Його обсяг - до 20 сторінок (формат А-4).

На титульному аркуші реферату вказується найменування вищого навчального закладу, тема, прізвище автора, факультет і відділення навчання, прізвище викладача.


З підготовленим рефератом можна виступити на практичному занятті або на студентській науковій конференції. До захисту роботи слід підготувати усний виступ на 7-10 хвилин, в якому аргументувати тему, основні положення, проаналізувати вивчені літературні джерела і запропонувати власні висновки та рекомендації.

Не може бути позитивно оціненим реферат, написаний тільки на основі підручника, або знятий з комп 'ютерних мереж без його індивідуального доопрацювання.

1. Передумови виникнення соціології як самостійної науки.

2. Наукові дискусії навколо предмета соціології.

3. Місце соціології у професійній підготовці молоді.

4. Місце соціології в суспільному реформуванні українського суспільства.

5. Органічна соціологія Г.Спенсера.

6. О.Конт - фундатор соціології.

7. "Розуміюча соціологія" М.Вебера.

8. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма.

9. Новітні тенденції в розвитку соціології 80-90-х рр. XX століття.

10. Суспільство як соціальна реальність і як соціальна система.
1 1. Циклічні теорії соціальних змін.

12. Структурна композиція суспільства.

13. Глобалізація та розвиток суспільства.

14. Інформаційне суспільство: фантом постіндустріальної сфери.

15. Проблема соціальної безпеки і захищеності громадян в суспільстві.

16. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.

17. Функції соціальних норм як охоронців соціальних цінностей.

18. Духовний світ особистості: сучасні складові.

19. Соціальний інститут як системно відтворюючий фактор
стабілізації і розвитку суспільства.

20. Соціальна організація як мобілізуючий центр цілеспрямованого
розвитку.

21. Особливості процесу інституціоналізації в кризовому суспільстві.

22. Соціальний контроль і соціальні санкції в сучасному суспільстві.

23. Особливості реалізації функцій сім'ї в різних типах світових культур.

24. Соціальне напруження в сімейних стосунках, шляхи подолання
конфліктних ситуацій.

25. Соціологічні дослідження шлюбу та сім'ї в Україні.


27 28 29. ЗО. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Соціологічні дослідження проблем стійкості шлюбу в Україні.

Місце інституту релігії у вирішенні духовних проблем людини.

Особливості історичної еволюції стратифікаційного поділу

суспільства (від рабства до класів).

Концепція М.Вебери про сутність, витоки та тенденції розвитку

соціальної нерівності.

Соціальна стратифікація в контексті теорії конфлікту (К. Маркс,

Р. Дарендорф, Л. Козер).

Еволюційний підхід до аналізу соціальної стратифікації

(концепція К. Герхарда та Дж. Ленскі).

Проблеми формування нового середнього класу в Україні.

Соціальна мобільність як зміна соціального статусу людей.

Міграційні процеси в Україні як різновид соціальної мобільності.

Маргінальність соціальних груп в умовах якісного оновлення

суспільства.

Застосування емпіричних досліджень у діяльності установ і організацій.

Роль емпіричних соціологічних досліджень в реформуванні

українського суспільства.

Мета і форми застосування вибірки в емпіричному дослідженні.

Загальні підходи та процедури інтерпретації соціологічних понять.

Анкетування як різновид методу опитування: структура анкети.

Соціометрична концепція внутрішньогрупової динаміки Д. Морено.

Використання математичного апарату в процесі обробки

соціологічної інформації.

Програмне забезпечення обробки даних на комп'ютері.

Загальні підходи та процедурні інтерпретації соціологічних даних.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. - К.: Юніверс, 2004. - 688 с.

2. Арсеєнко А. Глобалізація і соціальні зміни і наслідки
напередодні XXI ст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -
1999. -№1.-С.55-67.

3. Артемьев А.И. Социология личности. - М.: ООО «Арбат - XXI»,
2002.-256 с.

4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опьіт
социального прогнозирования. - М.: Асасіетіа, 1999. - 956 с.


5. Біля витоків соціологічної думки в Україні / За ред.
В. Танчера. - К.: Ін-т соціології ПАН України, 1995. - 113 с.

6. Большой толковьій социологический словарь. - М.: Вече;

АСТ, 2001. - Т.1. - 544 с; Т.2. - 528 с.

7. Булгаков С. Христианская социология // Социс. - 1993. - №10. -
С.120-149.

8. Васильчук Ю.А. Соціальний розвиток людини в XX ст. //
Суспільні науки та сучасність. - 2001. - №1. - СІ2-23; 2003. -
№1.-С. 15-32.

9. Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное
общество и устойчивое развитие. - М.: ММК, 2000. - 240 с.

10.Вебер М. Основні поняття стратифікації // Людина та

суспільство: Хрестоматія. - К.: Наукова думка, 1999. - С.85-106. 11.Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика.,- К.:

Основи, 1998.-534 с. 12.Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Тематична

доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року.

-К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. - 144 с. ІЗ.Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада,

власність. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. - 170 с. Н.Герасимчук А.А., Шиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. - К.:

Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - 87 с. 1 5.Гіденс Е. Соціологія. - К.: Основи, 1999. - 726 с. 16. Гидденс 3. Стратификация и социальная структура //

Социологические исследования. - 1992. - №9. - С.23-29; № 11. - С. 14-25. 17.Гидденс 3. Устроение общества: Очерк теории структурации. -

М.: Академический Проект, 2003. - 525 с. 18.Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-

методическое пособие. - К.: Академия, 1999. - 160 с. 19.Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии. - М.:

Университет, 2000. -216 с. 20.Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія

консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -

2001.-№3. -С.111-122.

21. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 472 с. 22.Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. - Т.1:

Методология и история. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 400 с; Т.2:


Социальная структура и стратификация. - 536 с; Т.З:

Социальньїе институтьі и процессьі. - 520 с. 23.Дюркгейм 3. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. -

М: Канон, 1995. -350 с. 24.3ахарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від

античності до початку XX ст.). - К.: Либідь, 1993. - 336 с. 25.3лобіна О.Г. Категорія "особистості" у системі понять

соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -

2002. - №2.-С. 121-134. 26.3лобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві

стратегії особистості. - К.: Стилос, 2001. - 238 с. 27. Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация зкономики //

Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. - №1. - С.81-90. 28.Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество:

природа, противоречия, перспективи. - М.: Логос, 2000. - 288 с. 29.История социологии в Западной Европе и США: Учебник для

вузов. - М: ИзД. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 576 с. ЗО.История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. и

составитель Ю.Н. Давьідов. - М.: Изд-во "Канон+" ОИ

"Реабилитация", 2002. - 560 с. ЗІ.Кастельс М. Информационная зпоха. Зкономика, общество и

культура.-М.: ГУВШЗ, 2000.-608 с

32.Королько В., Танчер В. Основні напрями сучасного соціоло­гічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -

1999. -№1.-С 138-152. 33.Кравченко А.И. Социология. Общий курс. - М: ПЕР СЗ, Логос,

2002.-640 с. 34.Круглий стіл "Особистість у контексті глобалізації" //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2002. - №2. -С.5-71. 35.Круглий стіл "Суспільство і соціологія на межі третього

тисячоліття" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -

№3.-С.5-30. Зб.Куценко О. Общество неравньїх: Классовьш анализ неравбнства

в современном обществе: Опьіт западной социологии. - X.: Изд-во ХНУ, 2000. - 316 с. 37.Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Соціологія: Навч. посіб. - К :

МАУП, 1998.-276 с.


38.ЛуманН. Понятие общества // Проблеми теоретической

социологии / Под ред. А.О.Бороноева. - СПб., 1994. - С.25-42. 39.Макеєв С.О. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія:

теорія, методи, маркетинг. - 2001. -№3. - С.5-22. 40. Макеєв С.О. Соціальні інститути: Класичні тлумачення й сучасні

підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. -

№4.-С.5-20. 41.Маркс К. Социология: Сборник. - М.: КАНОН-Пресс-Ц;

Кучково поле, 2000. - 432 с. 42. Мертон Р. Про історію та систематику соціологічної теорії //

Філософська і соціологічна думка. - 1996. -№7-8. -СІ 19-142. 43.Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические

исследования. - 1992. - №3. - С.104-114; №4. - С.91-96. 44. Методологія, теорія та практика соціологічного ^налізу

сучасного суспільства: Зб.наук. праць. - Харків.: ХНУ, 2001. - 569 с. 45Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация,

модернизация или лимитроф Европьі? - К.: Ин-т социологии

НАН Украиньї, 2001.- 440 с. 46.Монсон П. Современная западная социология: Теории, традиции,

перспективи. - СПб.: НОТАБЕНЕ, 1992. - 445 с. 47.Новая индустриальиая волна на Западе: Антология. - М.:

Академия, 1999. - 640 с. 48.Оссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція //

Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 1998. - №3. - С.36-52. 49.Павленко Ю. Підсумки цивілізаційного розвитку людства //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - №4. - С.24-38. 50.Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальний

посібник. - К.: Лібра, 2000. - 255 с. 51.Парсонс Т. Система современньїх обществ. - М.: Аспект Пресе,

1998.-270 с.

52.Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. -К.: Каравела, 2000. - 248 с. 53Шча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української

соціологічної думки. - Львів.: Вид-во УАД, 1995. - 64 с. 54.Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний

посібник. - К.: Либідь, 1996. - 222 с.

55.Попова И.М. Социология: Введение в специальность. - К.:

Тандем, 1998.-287 с.

56.Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. - К.:

ВД "Професіонал", 2004. - 592 с. 57.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. - М.:

Владос, 1995.- 191 с. 58.Ратушна Г. Соціологія (матеріали курсу лекцій). Навчальний

посібник. - Тернопіль.: "АСТОН", 1999. - 148 с. 59. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного

осмислення//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2002. -№3- .68-79. бО.Романовский Н.В. Интерфейсьі социологии и киберпростран-

ства // Социс. - 2000. - №1. - С. 16-23. бі.Рудкевич М.П. Общество как система // Вопросьі философии. -

2001.-№12.-С.19-32. 62.Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. -

К.: Наукова думка, 1995. - 223 с. 63. Рязанова Л.С. Релігійний ренесанс: Спроба соціологічної експертизи //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2001. - №4.-С. 114-125. 64.Саєнко Ю. Состояние общества. К вопросу о его измерении //

Социс. - 1999. -№10. - С.26-30. 65.Система социологического знання: Учеб. пособие / Сост.

Г.В. Щекин. - К.: МАУП, 2001. - 208 с. 66.Смакота В. Цінності і норми в соціології / теоретико-

методологічний аспект) // Соціальні виміри суспільства. 36. Наук.

Праць. Вип.5. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. - С.210-220. 67.Смелзер Н. Социология. - М: Феникс, 1994. - 688 с. 68.Смирнов П.И. Социология личности: Учеб. пособие. - СПб.:

Социолог. об-во им. М.Ковалевского, 2001. - 380 с. 69,Сорокин П.А. Обзор циклических концепций социально-

исторического процесса// Социс. - 1998. -№12. - С.3-14. 70.Социология / За ред. В.В. Касьянова. - М.: МарТ, 2000. -512 с. 71. Социология / За ред. В.НЛавриненко. - М: ЮНИТИ, 2001. - 407 с. 72.Социология: Наука об обществе: Учебное пособие для

студентов вьісш. учеб. завед. / Под ред. В.П. Андрущенка,

Н.И. Горлача. - Харьков.: Ин-т востоковедения и международ.

Отношений. Харьковский коллегиум, 1996. - 688 с. 73.Социология. Основьі общей теории. Учебник для вузов / Отв.

ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - М.: НОРМА, 2002. -912 с. 74.Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.О. Макеєва. - К.: Знання,

2003.-455 с.


75.Соціологія. Навчальний посібник / Упорядник П.П. Марчук. -

Тернопіль.: "АСТОН", 1998. - 452 с. 76.Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред.

В.І. Воловича. - К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. - 736 с. 77.Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. - К.: Академія,

2002. -560 с. 78.Соціологія: Підручник / За ред. В.М. Піча. - Львів.: "Новий Світ

-2000", 2005.-280 с. 79.Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-

довідник / За заг. ред. В.М. Піча. - К.: Каравела; Львів.: "Новий

світ-2000", 2002.-480 с. 80.Соціологічна думка України. Навчальний посібник / За ред.

М.В. Захарченко. - К.: Заповіт, 1996. - 423 с. 81.Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології//

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №1-2. - СІ 8-26. 82. Танчер В. Українська соціологія сьогодні - нелегкий шлях до теорії //

Філософська і соціологічна думка. - 1993. -№11-12. -С. 77-87. 83.Тофлер Е. Третя хвиля. - К.: Всесвіт, 2000. - 480 с. 84.Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За

ред. М.О. Шульги. - К.: ІС НАН України, 1999. - 337 с. 85. Устич СІ. Системне дослідження суспільства-Львів.: Світ, 1992- 135 с. 86.Фролов С.С. Основьі социологии: Учебное пособие. - М.:

Юрист, 1997.-344 с.

87. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. -Львів.: Кальварія, 2003. - 544 с. 88.Шаповал М.Л. Загальна соціологія. - К.: Укр. центр духов.

культури, 1996. - 367 с. 89.Ядов В.А. Размьішления о предмете социологии //

Социологические исследования. - 1990. - №2. - С.3-14. 90. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. -Харків.: Константа, 1996. - 192 с.


3817962711686210.html
3817986902891156.html
    PR.RU™