Зразок титульного аркуша бакалаврської роботи

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Факультет обліку і фінансів

Кафедра фінансів і кредиту

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

на тему: “Організаційно-фінансовий механізм кредитування фізичних осіб (на прикладі ПАТ “Укрексімбанк”)”

Виконав студент:

ІV курсу, факультету обліку і фінасів,

денної форми навчання,

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

Владикіна Віра Анатоліївна

Допущено до захисту Науковий керівник

Протокол № ________к.е.н. (д.е.н.), доц. (проф.)

_________________________________

від __________________ (ПІБ)

зав. кафедри фінансів і кредиту ________________________

____________________ _ (підпис)

(ПІБ)

_____________________

(підпис) Рецензент

_______________________

(посада)

_________________________

(ПІБ)

_________________________

(підпис)

Житомир 20_.


Додаток З


3969650081075730.html
3969672028842371.html
    PR.RU™